onsdag 16. mai 2012

Løsningsorientert fylkesmann

Rogaland er et av fylkene i landet med størst vekst. Dette merkes kanskje aller mest i Stavanger-regionen. En ung befolkning, store ambisjoner om boliger og arbeidsplasser, optimisme i næringslivet: alt dette fører til et stort press på knappe arealer.
Utålmodigheten er stor: her skal det helst "gis gass" også fra statlige myndigheters side. Det ropes på en løsningsorientert fylkesmann, særlig når det gjelder arealkonfliktene. For areal er et knapphetsgode, og det meste av utviklingen ønskes der hvor også den beste landbruksjorda er. I disse tider hvor bøndene synliggjør nødvendigheten av et godt landbruk, blir vi minnet på hvor viktig det er å ta hensyn til matproduksjonen når arealbruken bestemmes.
I slike situasjoner er gode overordnete planer helt nødvendig. I fylkesdelplanen for Jæren, som ble vedtatt og stadfestet for 10 år siden, er det et 40-årsperspektiv. De mest utålmodige vil helst at det som er planlagt i et 40-årsperspektiv skal skje i de første 10 årene. Da eskalerer selvsagt konfliktnivået. I sin stadfesting av denne langsiktige planen var regjeringen tydelige på at "hensynet til jordvernet må veie tungt ved detaljplanleggingen i planperioden". Derfor er hensyn til jordvernetnoe av det viktigste å få avklart når kommunene nå arbeider med kommuneplaner og kommuneoverskridende planer.
Jeg vil som fylkesmann selvsagt være løsningsorientert. Og dersom kommunene tar inn over seg den helheten som de nasjonale føringene gir: først og fremst jordvern og at det er gode kollektivtilbud på plass samtidig med utbyggingen, så vil det være så mye lettere å finne fram til løsningene.
Vi har gode dialoger på gang nå med de mest berørte kommunene. Jeg har tillit til at kommunene ser betydningen av de nasjonale føringene som er avgjørende for helhetsperspektivet, og som Storting og Regjering har vedtatt.
Med et slikt utgangspunkt skal vi være løsningsorientert - sammen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar